Plan na lata 2018-2023

Wspólnota
 • Dialog z mieszkańcami i współpraca nad budżetem obywatelskim gminy 
 • Utworzenie Rady Seniorów 
 • Poprawa jakości i dostępności usług publicznych
 • Wizyty domowe urzędników –  dla osób niepełnosprawnych
 • Asystent mieszkańca – pomoc dla mieszkańców przy wypełnianiu dokumentów i formularzy
 • Wspieranie budownictwa mieszkalnego
 • Efektywne wykorzystanie funduszy zewnętrznych
 • Podjęcie działań w kierunku darmowego dostępu do internetu w szkołach i remizach
 • Bezpośredni kontakt z burmistrzem

Zdrowie
 • Działania na rzecz utworzenia oddziału małej chirurgi
 • Zwiększenie dostępu do specjalistycznej kadry medycznej oraz wysokiej klasy sprzętu medycznego  
 • Włączenie gminy w proces utworzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych
 • Upowszechnianie wśród mieszkańców wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
 • Organizowanie i wspieranie akcji oraz programów profilaktycznych, badań i konsultacji medycznych
 • Zwiększanie oferty usług rehabilitacyjnych 

Drogi
 • Wspieranie działań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz  budowy drogi ekspresowej Bielsko Biała – Kraków tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej
 • Remonty najważniejszych dróg, oświetlenia i chodników gminnych 
 • Podjęcie działań mających stworzenie nowych miejsc parkingowych
 • regulacja stanu prawnego dróg w gminie

Środowisko-ekologia
 • Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci
 • Utworzenie funduszu z „Ekobonem” – dopłaty do gazu, obniżka podatków dla korzystających z eko rozwiązań 
 • Kontynuacja procesu wymiana pieców węglowych na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie olejowe, ogrzewanie bazujące na odnawialnych źródłach energii 
 • Dokończenie budowy kanalizacji oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
 • Oczyszczacze powietrza do „zerówek”
 • Zagospodarowanie na terenie gminy niewykorzystanych terenów zielonych pod parki, place zabaw i skwery? Porządkowanie terenów zielonych
 • Edukacja ekologiczna
 • Realizacja działań związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem odpadów niebezpiecznych z terenu gminy 

Kultura
 • Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej wraz z kotłownią, remont wnętrza
 • Intensywna współpraca z miastami partnerskimi
 • Rozbudowa sali widowiskowej w tym doposażenie w nowe technologie oraz klimatyzację
 • Zwiększenie środków na kulturę z przeznaczeniem na zakupy nowych księgozbiorów, dodatkowe zajęcia dla dzieci i seniorów w tym dla niepełnosprawnych, zakup systemu kino plenerowe i sceny mobilnej
 • Utworzenie przez Bibliotekę Publiczną Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej 

Bezpieczeństwo
 • Rozbudowa miejskiego monitoringu
 • Wsparcie komisariatu policji
 • Doposażenie jednostek OSP
 • Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym wśród dzieci i młodzieży 

Komunikacja
 • Darmowa komunikacja  - rozwiązanie problemu połączeń z Leńcz, Zarzyc Wielkich, Zarzyc Małych, Podolan, Przytkowice, Stanisław Dolny  
 • Rozszerzenie kursu MPK Kraków do  zatoki w Leńczach
 • Włączenie się w proces wdrażania na terenie gminy połączeń oferowanych przez Koleje Małopolskie - Szybka Kolej Aglomeracyjna
 • rewitalizacja terenów wokół PKP, tworzenie parkingów 
 • miejsca parkingowe – Rynek, ul. Mickiewicza, ul. Jagiellońska
Pomoc Społeczna
 • Specjalistyczna bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna
 • Podtrzymanie deklaracji i przekazywanie 10 % swojego wynagrodzenia na Caritas w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Organizowanie i wspieranie różnorodnych form pomocy społecznej 
 • Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych 
 • Karta dużej rodziny
 • Zwiększenie zasobów lokalowych na cele socjalne
 • Pomoc dla osób starszych – Klub seniora
 • Dodatki mieszkaniowe
 • Świadczenia wychowawcze – program 500 +
 • Jednorazowe świadczenia dla kobiet w ciąży – kontynuacja programu „Za życiem”
 • Przeciwdziałanie przemocy
 • Pomoc z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe i okresowe, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w dożywianiu, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne dodatki i świadczenia , świadczenia rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, zapomogi 
Szkoła
 • Remonty budynków szkolnych, poprawa ich infrastruktury 
 • Budowa obserwatorium astronomicznego w Leńczach
 • Stała analiza kosztów utrzymania szkół i przedszkoli
 • Rozszerzenie oferty edukacyjnej zapewniającej indywidualny rozwój ucznia 
 • Podjęcie działań zmierzających do wzbogacenie oferty programowej i włączenie się w realizację projektów oświatowych 
 • Wsparcie uczniów zdolnych poprzez organizację konkursów oraz system nagród i stypendiów 
 • Porozumienie w zakresie organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie gminy 
 • Doposażenie w pomoce naukowe i dydaktyczne

Sport
 • Podjęcie działań na  rzecz budowy krytego basenu w Kalwarii Zebrzydowskiej 
 • Budowa boisk przyszkolnych w Brodach, Zebrzydowicach i Leńczach
 • Rewitalizacja obiektów MKS Kalwarianka – bieżnia sportowa, korty tenisowe, boisko do koszykówki, studnia głębinowa, modernizacja górnego boiska „sahara” w tym wymiana nawierzchni na sztuczną i budowa piłkochwytów
 • Budowa skate parku
 • Współpraca z Radą Sportu nad budżetem i programem  rozwoju sportu w gminie
Rzemiosło/Przedsiębiorczość

 • Promocja rzemiosła i jego produktów
 • Współpraca z Radą biznesu
 • Podjęcie działań nad utworzeniem muzeum rzemiosła
 • Wypracowanie systemu ulg dla przedsiębiorców
 • Wykorzystanie potencjału ruchu pielgrzymkowego
 • Partnerstwo z organizacjami pozarządowymi
 • Opracowanie i wdrażanie programów wsparcia dla podmiotów tworzących własną działalność gospodarczą, w tym szkolenia i doradztwo
 • Aktualizowanie w planie zagospodarowania przestrzennego terenów dla rozwoju gospodarczego, w tym wyznaczenie obszarów dla stref aktywności gospodarczej


PLAN DLA MIEJSCOWOŚCI 2018-2023Barwałd Górny
 • Zakończenie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej 
 • Budowa parkingu przy szkole i kościele 
 • Rozbudowa wodociągu, poprawienie zaopatrzenia w wodę 
 • Regulacja potoku Kleczanka 
 • Remonty dróg lokalnych i rolniczych, budowa chodników oraz oświetlenia

Barwałd Średni
 • Rozbudowa i modernizacja  świetlicy szkolnej  
 • Remonty i modernizacja dróg gminnych i rolniczych 
 • Budowa oświetlenia przy drogach
 • wsparcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy chodnika przy DK 52 w kierunku Wadowic

Brody
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole  
 • Remont drogi Brody – Zarzyce Wielkie  
 • Remont budynku „starej szkoły” 
 • Budowa oświetlenia przy drogach 
 • Dalsza regulacja potoku Cedron 
 • Remonty dróg lokalnych i rolniczych 
 • Wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenów „Winiarni”

Bugaj
 • Rozwiązanie problemów drogownictwa 
 • Pomoc  i wparcie budowy światłowodu 
 • Poprawa łączności komórkowej 

Leńcze
 • Termomodernizacja budynku remizy OSP Leńcze 
 • Modernizacja boiska przyszkolnego   
 • Budowa obserwatorium astronomicznego w budynku szkoły 
 • Przebudowa drogi Leńcze – Przytkowice
 • Budowa oświetlenia ulicznego Okrajki-Niwa-Porąbki 
 • Remont w budynku szkoły 
 • Remonty dróg lokalnych  
 • Budowa chodnika w stronę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
 • Wytyczenie ścieżki edukacyjnej – Kamieniec, Agronomówka
 • Zagospodarowanie „Kamieńca” 

Podolany
 • Budowa świetlicy wiejskiej, rozpoczęcie I etapu poprzez zakup gruntu 
 • Budowa parkingu przy przedszkolu 
 • Remont dróg lokalnych  i rolniczych
 • Pomoc w budowie chodnika przy drodze powiatowej 

Przytkowice
 • Wykonanie parkingu przy kościele 
 • Remont dachu oraz termomodernizacja budynku szkoły   
 • Przebudowa i remont drogi gminnej  Przytkowice – Leńcze
 • Modernizacja i remont budynku LKS „Sokół”
 • Remont dróg gminnych 
 • Współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich i powiatem – remonty dróg 
 • Budowa oświetlenia przy drogach 
 • Pozyskanie samochodu pożarniczego dla OSP Przytkowice 
 • Kontynuacja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w kierunku Grabie
 • Zakończenie prac związanych z powstaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Stanisław Dolny-Dolany
 • Kontynuacja nadbudowy szkoły  
 • Remont dróg Draboż oraz Zagórze 
 • Wspieranie działalności lokalnego wodociągu 
 • Zaopatrzenie w wodę przysiółka Draboż  
 • Budowa oświetlenia przy drogach gminnych 
Stanisław Dolny-Kępki
 • Termomodernizacja budynku OSP Stanisław Dolny 
 • Kontynuacja  remontu dróg i budowa oświetlenia 
 • Poprawa bezpieczeństwa przy szkole 

Zarzyce Małe
 • Remont drogi gminnej przy świetlicy wiejskiej 
 • Wyposażenie placu rekreacyjnego 
 • Budowa chodnika przy drodze gminnej

Zarzyce Wielkie
 • Remont drogi oraz budowa chodnika w stronę szkoły i remizy 
 • Remont budynku OSP Zarzyce Wielkie 
 • Przebudowa budynku szkoły,  zagospodarowanie terenu – budowa parkingu 
 • Remont chodników i dróg gminnych 

Zebrzydowice
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole, infrastruktury lekkoatletycznej, boiska do tenisa ziemnego  
 • Budowa drogi i chodnika – pod cmentarzem 
 • Budowa parkingu przy szkole z miejscami postojowymi dla niepełnosprawnych  
 • Remont drogi i budowa chodnika przy LKS Olimpia 
 • Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w stronę miasta
 • Remont oraz poszerzenie drogi do Sióstr Zakonnych

Zebrzydowice-Bieńkowice
 • Remonty dróg lokalnych 
 • Budowa oświetlenia przy drogach 
 • Budowa farmy fotowoltaicznej na zrekultywowanym wysypisku śmieci

Kalwaria Zebrzydowska

 • Kontynuowanie prac związanych z kanalizacją miasta   
 • Poprawa przestrzeni Rynku i ulicy 3 Maja 
 • Rozpoczęcie procesu związanego z budową krytego basenu i środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych  
 • Budowa skateparku   
 • Nadbudowana Pawilonu Sportowego Kalwarianka 
 • Rewitalizacja obiektów MKS Kalwarianka – bieżnia sportowa, korty tenisowe, boisko do koszykówki, studnia głębinowa, modernizacja górnego boiska „sahara” w tym wymiana nawierzchni na sztuczną i budowa piłkochwytów 
 • Pomoc w zakupie wozu bojowego dla OSP Kalwaria Zebrzydowska
 • Rozbudowa sali widowiskowej, doposażenie w nowy sprzęt oraz klimatyzację 
 • Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej wraz z kotłownią, remont wnętrza 
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego
 • Remont dróg gminnych, współpraca z GDDKiA, powiatem i województwem 
 • Modernizacja boisk szkolnych